Skip to main content

Forretningsbetingelser

FORKLARET

Landinspektørkontorets forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, som Landinspektørkontoret af 1884 A/S, Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør,
CVR-nr. 18389398 (herefter benævnt Landinspektørkontoret) leverer til klienten, uanset om dette sker i Landinspektørkontorets hovednavn eller et eller flere binavne. Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet er specifikt aftalt i den enkelte sag og er bekræftet skriftligt af Landinspektørkontoret.

1 Opgavens udførelse

1.1 Landinspektørkontoret og klienten aftaler løbende karakteren af landinspektørbistanden og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.
1.2 Landinspektørkonteret forpligter sig til at yde kvalificeret landinspektørbistand til klienten til aftalt tid og i aftalt omfang.
1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de gældende regler i Lov om landinspektørvirksomhed, anden relevant lovgivning samt reglerne for god landinspektørskik.
1.4 Landinspektørkontoret kan opbevare alle sagsakter på arkiv (analogt såvel som digitalt) i mindst ti år fra sagens afslutning.
1.5 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Landinspektørkontoret mod betaling leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Landinspektørkontoret har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2 Honorar og fakturering

2.1 Landinspektørkontoret fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder tidsforbruget samt arbejde udført uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af Landinspektørkontorets ydelser for klienten, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det op nåede resultat.
2.2 Klienten afholder opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter ud over honoraret.
2.3 Ved påbegyndelsen af en opgave vil Landinspektørkontoret efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst.
2.4 Fakturering sker i udgangspunktet til rekvirenten af opgaven medmindre andet er aftalt i forbindelse med opgavens op start. Ved bestilling af arbejder, hvor andre end rekvirenten skal faktureres, skal der foreligge skriftlig accept fra denne. Hvis sådan accept ikke kan fremvises hæfter rekvirenten for sagens omkostninger.
2.5 Honorar og opgaverelaterede omkostninger og udlæg kan efter Landinspektørkontorets bestemmelse faktureres a conto, månedsvis bagud eller ved sagens afslutning. Større eksterne omkostninger kræves dog sædvanligvis forudbetalt. Sager, der involverer offentlige afgifter og gebyrer, faktureres forud for registrering og indsendes først til registrering ved myndigheden, når betaling er modtaget.
2.6 Betalingsbetingelserne er i udgangspunktet netto 8 dage fra fakturadato. For selskaber med registreret CVR-nummer er betalingsbetingelserne dog netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
2.7 Aftaler om fakturering, der fraviger ovenstående bestemmelser – herunder ændrede betalingsbetingelser – kan kun betragtes som indgået, når der foreligger skriftlig accept fra Landinspektørkontoret.

3 Kommunikation

3.1 Landinspektørkontoret kommunikerer i videst muligt omfang via e-mail. E-mails krypteres i udgangspunktet ikke med mindre de indeholder personfølsomme oplysninger. Alle data der sendes til Landinspektørkontoret via e-mail opbevares elektronisk.

4 Fortrolighed

4.1 Landinspektørkontoret vil efter anmodning fra klienten behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt medmindre den gældende lovgivning er til hinder for dette.

5 Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

5.1 Landinspektørkontoret er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
5.2 Landinspektørkontoret og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for en klients indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme eller lignende.
5.3 Landinspektørkontoret og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Landinspektørkontoret har henvist klienten til, ligesom Landinspektørkontoret, dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Landinspektørkontoret efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
5.4 Landinspektørkontoret og dets medarbejdere er ansvarsforsikrede i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE).
5.5 Landinspektørkontorets maksimale erstatningsretlige ansvar over for samtlige klienter er til enhver tid begrænset til den maksimale forsikringsdækning på Landinspektørkontorets ansvarsforsikring pr. forsikringsår. Efter ønske kan der fra LgE fremskaffes oplysning om den til enhver tid gældende dækning.

6 Markedsføring

6.1 Landinspektørkontoret er berettiget til at anvende løste opgaver i markedsføringsmæssig sammenhæng, når opgaven er afsluttet og offentligt kendt, medmindre klienten eksplicit har meddelt andet.

7 Lovvalg, værneting og klage

7.1 Eventuelle tvister om Landinspektørkontorets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
7.2 Eventuel klage over Landinspektørkontorets arbejde kan for så vidt det drejer sig om beskikkelseskrævende arbejder indbringes for Landinspektørnævnet.
7.3 Eventuel klage vedrørende Landinspektørkontorets eller dets medarbejderes habilitet kan indbringes for Geodatastyrelsen.
7.4 Eventuel klage over honorar kan indbringe for den Praktiserende Landinspektør Forenings Honorarudvalg.
7.5 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.