Skip to main content

Udstykning af grund og andre matrikulære forandringer

FORKLARET

I Danmark har praktiserende landinspektører eneret til udførelse af matrikulære arbejder, herunder skelfastlæggelse. Landinspektørkontoret har i kraft af sin historie stor erfaring med såvel gennemførelse og registrering af matrikulære forandringer samt indhentelse af de nødvendige tilladelser. Vi løser opgaver for både private, erhverv og myndigheder i Nordsjælland, herunder Helsingør, Gilleleje og omegn, samt hele Københavns-området.

Matrikulære forandringer er en betegnelse, som dækker over sager, hvor skel mellem to ejendomme ændres. Matrikulære sager kan grundlæggende opdeles i fire sagstyper:

 1. Udstykning
 2. Arealoverførsel
 3. Sammenlægning
 4. Ejendomsberigtigelse

De fire sagstype er nærmere beskrevet nedenfor.

Udover registreringen af matrikulære forandringer udfører vi hos Landinspektørkontoret også efter aftale en lang række afledte opgaver, såfremt den konkrete sag kræver det. Det kan for eksempel være:

 • Udarbejdelse og tinglysning af arealoverførselsskøder
 • Udarbejdelse og tinglysning af servitutter, eksempelvis om vejadgang, fællesindkørsel eller bebyggelsesregulerende bestemmelser
 • Indhentelse af nødvendige tilladelser fra myndigheder
 • Indhentelse af panthaversamtykke og evt. tinglysning af relaksationspåtegninger.

Ejendomsberigtigelse

Ejendomsberigtigelse

En ejendomsberigtigelse er en overførsel af areal mellem to samlede faste ejendomme, der gennemføres som følge af hævd og derfor efter et andet regelsæt.

For at der kan gennemføres en ejendomsberigtigelse, skal betingelserne for hævd være opfyldt. En ejendomsberigtigelse skal, som den eneste type af matrikulære forandringer, ikke godkendes af kommunen.

En ejendomsberigtigelse kan kun gennemføres, hvis der er enighed mellem ejerne af de berørte ejendomme om, at ændringen af ejendomsgrænsen skyldes hævd. Alternativt skal der afholdes en skelforretning for, at skelgrænsen eventuelt kan ændres som følge af hævd. Se mere under skelforretninger.

Til forskel fra en arealoverførsel skal der ikke tinglyses skøde, ligesom panthaverne heller ikke skal høres. Derimod skal reglerne for hævd være opfyldt, herunder at ejendommene skal have forskellige ejere.

Sammenlægning af arealer

Ved en sammenlægning samles to (eller flere) samlede faste ejendomme til én. For at en sammenlægning kan gennemføres, skal ejendommene have samme ejer, og ejendommene skal enten være ubehæftede eller ens behæftet med pant (alternativt kan der gennemføres panthaveropgør, hvor panthaverne anerkender en ny prioritering af panthæftelserne).

Sammenlægning af to eller flere ejendomme kræver godkendelse af sagen hos den kommune, ejendommen er beliggende i. Hos Landinspektørkontoret står vi gerne for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.

Arealoverførsel mellem ejendomme

Ved en arealoverførsel overføres et areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Før en arealoverførsel kan gennemføres, er der en række krav, der skal opfyldes.

Hvis arealet samtidig overdrages (altså skifter ejer), og arealets værdi overstiger 50.000 kr., skal der tinglyses et arealoverførselsskøde. Overstiger værdien ikke 50.000 kr., kan ændringen gennemføres ved tinglysning af ejererklæring om værdien. Afhængig af arealets værdi kan det ligeledes være nødvendigt at indhente panthavernes samtykke til ændringen.

Arealoverførsel af et areal kræver godkendelse af sager hos den kommune, ejendommen er beliggende. Hos Landinspektørkontoret står vi for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.

Betegnelsen mageskifte anvendes under tiden om ejendomsændringer, hvor der ”byttes” arealer mellem to ejendomme. Der er reelt tale om arealoverførsler, hvor ét areal føres fra én ejendom til en anden, mens et andet areal føres den modsatte vej.

  Regler for udstykning af grund

  Når en samlet fast ejendom udstykkes, dannes der en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme. En udstykning kan også ske fra flere samlede faste ejendomme til én ny samlet fast ejendom.

  Der kan for eksempel være tale om:

  • Udstykning af helårsgrund
  • Udstykning af sommerhusgrund
  • Udstykning af landbrugsjord

  Udstykning af ny ejendom kræver godkendelse af sagen hos den kommune, ejendommen er beliggende i. Hos Landinspektørkontoret står vi gerne for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.

  Begrebet udstykning blev tidligere brugt som en samlebetegnelse for alle former for matrikulære ændringer, eksempelvis i ældre lokalplaner, selvom det reelt er en særlig ejendomsændring.

  Kontakt os for yderligere information eller rådgivning

  Har du brug for nærmere information om udarbejdelsen af en situationsplan til hus eller andet byggeri, eller har du brug for rådgivning, kan vi kontaktes på
  telefon 
  49 22 09 86 eller e-mail hels@landinspektorkontoret.dk.

  Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

  Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

  Kontakt os her

  Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: