Skip to main content

Opslagsværk

Opslagsværk

Der er mange forskellige termer og fagsprog, som det kan være svært at forstå, hvis man ikke ved præcis hvad en landinspektør laver. Det kan også bare være man lige skal bekræftes i, at det man troede var rigtigt. Uanset hvad, så kan du herunder slå de ord eller ydelser op, som du har brug for at få uddybet.

  • 311-areal

   Et begreb som angiver arealet for en bolig- eller erhvervslejlighed beregnet iht. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 311 af 27/06/1983. Arealerne anvendes til opgørelse af arealer i forbindelse med udlejning. Læs mere her

 • Intet indhold er tilføjet

  • E-rids

   Et tinglysningsrids som viser og illustrerer bestemmelserne i en servitut på et kort. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformningen af e-rids. Se mere her. Læs mere her

  • Ejendomsberigtigelse

   Overførsel af areal mellem to samlede faste ejendomme, der gennemføres som følge af hævd. Læs mere her

  • Ejerlejlighed

   En selvstændig samlet fast ejendom, som udgør en del af en større ejendom. Ejerlejligheder opdeles efter bestemmelser i ejerlejlighedsloven. Læs mere her

  • Enhedsareal

   Arealer af en enkelt bolig- eller erhvervsenhed. Arealet registres i BBR.

  • Etageareal

   Et begreb som bl.a. eksisterer i bygningsreglementet. En bygnings etageareal angiver bygningens totale areal (summen af arealerne for samtlige etager i bygningen).

  • GML

   Digital fil som stedfæster indholdet af et e-rids geografisk. Tidligere stillede tinglysningsretten krav om af alle e-rids skulle følges af en GML-fil. Det kræver specielt software at åbne og se indholdet i GML-filer.

  • Gæsteprincip

   Gæsteprincip. Læs mere her

  • Hæftelse

   Begreb som dækker over en økonomisk forpligtigelse – anvendes ofte om pant (lån) registreret i tingbogen

  • Hævd

   Begrebet beskriver en situation, hvor der vindes en ret (typisk ejendomsret) til et areal man uretmæssigt har rådet over i en periode på mere end 20 år. Der er en række yderligere krav som skal være opfyldt før der kan vindes hævd på et areal.Læs mere her

 • Intet indhold er tilføjet

  • Kote

   Højden for et bestemt punkt (måles typisk i relation til havoverfladen).

  • Koteplan

   Plan med højder for et bestemt område. Læs mere her

  • Ledningsregistrering

   Forkortet LER. Det er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere som indeholder oplysninger om deres ledninger herunder placering mm. Læs mere her

  • Lejeareal

   Se 311-areal. Læs mere her

  • Lokalplan

   Et plandokument udarbejdet af den respektive kommune, som dækker et delområde i kommunen. En lokalplan indeholder konkretiseringer af rammebestemmelserne i kommuneplanen og indeholder bl.a. bindende bestemmelser om byggeri indenfor lokalplanen område.

  • Lov om Ejerlejligheder

   Ejerlejlighedsloven fastsætter bl.a. regler om hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder mm. Læs mere her

  • Magelæg

   En gensidig arealoverførsel, hvor der byttes arealer.

 • Intet indhold er tilføjet

 • Intet indhold er tilføjet

  • Pant

   Som sikkerhed for en lån i en ejendom får banken eller realkreditinstituttet ofte pant i ejendommen. Lånet tinglyses derfor på ejendommen.

  • Påtaleberettiget

   Den som har påtaleretten i forhold til en bestemt servitut. Dvs. den som man skal spørge om lov, hvis man ønsker at handle i strid med servituttens bestemmelser eller ønsker ændring eller sletning af servitutten. Den påtaleberettigede er typisk den som servitutten stifter en ret for.

  • Påtaleret

   Retten til at udøve påtale overfor indholdet i en servitut. Se også påtaleberettiget.

 • Intet indhold er tilføjet

  • Tilstandsservitut

   Servitut som regulerer tilstanden på en ejendom.

  • Tingbogen

   Tingbogen indeholder for de enkelte ejendomme oplysninger om ejerforhold, pant og servitutter.

  • Tinglysning

   Registrering af dokumenter i tingbogen. Processen foregår digitalt via tinglysningsrettens portal www.tinglysning.dk

    • Vedtægter

     En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne. Læs mere her

    • Videreopdeling

     Begrebet anvendes typisk om opdeling af en eksisterende ejerlejlighed i to eller flere lejligheder.

   • Intet indhold er tilføjet

   • Intet indhold er tilføjet

   • Intet indhold er tilføjet

   • Intet indhold er tilføjet

   • Intet indhold er tilføjet

   • Intet indhold er tilføjet