Opslagsværk

Der er mange forskellige termer og fagsprog, som det kan være svært at forstå, hvis man ikke ved præcis hvad en landinspektør laver. Det kan også bare være man lige skal bekræftes i, at det man troede var rigtigt. Uanset hvad, så kan du herunder slå de ord eller ydelser op, som du har brug for at få uddybet.

Et begreb som angiver arealet for en bolig- eller erhvervslejlighed beregnet iht. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 311 af 27/06/1983. Arealerne anvendes til opgørelse af arealer i forbindelse med udlejning. Læs mere her

[/fusion_toggle]

Adkomsten (retten) til en ejendom har den som er registreret som adkomsthaver (ejer) i tingbogen.

Se bygningsafsætning. Læs mere her

Overføres et areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Læs mere her

BBR Bygnings- og Boligregistret. Læs mere her

Begrebet anvendes typisk om en lejligheds bolig- eller erhvervsareal som registreres i BBR. Læs mere her

Se Bestemt Fast Ejendom

Sum af alle boligenhedernes arealer i en bygning.

Begrebet anvendes typisk om en bygnings samlede areal som registreres i BBR. Læs mere her

Bruttoarealet er en boligs samlede areal, inklusive ydervægge og andel af fællesarealer og adgangsarealer.

Byggelinje- og servitutattest. Læs mere her

Hvis et byggeri overholder alle bestemmelser og ikke kræver dispensationer, og kan det ikke nægtes af bygningsmyndigheden.

Tilladelse til opførelse af byggeri udstedt af kommunen.

Bygning på lejet grund Læs mere her

Se bygning på lejet grund. Læs mere her

Bygningsblad ulovbestemte gæsteprincip. Læs mere her

Bygningsreglementet er en specificering af reglerne i byggeloven. Det indeholder bestemmerser som gælder for al byggeri. Læs mere her

Intet indhold tilføjet.

Et andet ord for servitut. Læs mere her

Et tinglysningsrids som viser og illustrerer bestemmelserne i en servitut på et kort. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformningen af e-rids. Se mere her. Læs mere her

Overførsel af areal mellem to samlede faste ejendomme, der gennemføres som følge af hævd. Læs mere her

En selvstændig samlet fast ejendom, som udgør en del af en større ejendom. Ejerlejligheder opdeles efter bestemmelser i ejerlejlighedsloven. Læs mere her

Arealer af en enkelt bolig- eller erhvervsenhed. Arealet registres i BBR.

Et begreb som bl.a. eksisterer i bygningsreglementet. En bygnings etageareal angiver bygningens totale areal (summen af arealerne for samtlige etager i bygningen).

Planlægning af arealanvendelse og by og land.

Digital fil som stedfæster indholdet af et e-rids geografisk. Tidligere stillede tinglysningsretten krav om af alle e-rids skulle følges af en GML-fil. Det kræver specielt software at åbne og se indholdet i GML-filer.

Begreb som dækker over en økonomisk forpligtigelse – anvendes ofte om pant (lån) registreret i tingbogen

Begrebet beskriver en situation, hvor der vindes en ret (typisk ejendomsret) til et areal man uretmæssigt har rådet over i en periode på mere end 20 år. Der er en række yderligere krav som skal være opfyldt før der kan vindes hævd på et areal. Læs mere her

IBS-attest Identitets-, Byggelinje- og Servitutattest. Læs mere her

En type af selvstændig ejendom registret i tingbogen. Læs mere her

Intet indhold tilføjet.

Højden for et bestemt punkt (måles typisk i relation til havoverfladen).

Plan med højder for et bestemt område. Læs mere her

Forkortet LER. Det er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere som indeholder oplysninger om deres ledninger herunder placering mm. Læs mere her

Se 311-areal. Læs mere her

Et plandokument udarbejdet af den respektive kommune, som dækker et delområde i kommunen. En lokalplan indeholder konkretiseringer af rammebestemmelserne i kommuneplanen og indeholder bl.a. bindende bestemmelser om byggeri indenfor lokalplanen område.

Ejerlejlighedsloven fastsætter bl.a. regler om hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder mm. Læs mere her

En gensidig arealoverførsel, hvor der byttes arealer.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.

Som sikkerhed for en lån i en ejendom får banken eller realkreditinstituttet ofte pant i ejendommen. Lånet tinglyses derfor på ejendommen.

Den som har påtaleretten i forhold til en bestemt servitut. Dvs. den som man skal spørge om lov, hvis man ønsker at handle i strid med servituttens bestemmelser eller ønsker ændring eller sletning af servitutten. Den påtaleberettigede er typisk den som servitutten stifter en ret for.

Retten til at udøve påtale overfor indholdet i en servitut. Se også påtaleberettiget.

Intet indhold tilføjet.

Servitut som stifter en ret for en ”fremmed” over en ejendom

Sammenlægning Samling af to (eller flere) samlede faste ejendomme til én. Læs mere her

Servitut Et dokument som er tinglyst i tingbogen, som enten stifter en ret for en ”fremmed” over en ejendom eller sikre opretholdelse af en bestemt tilstand på en ejendom. De to typer af servitutter kaldes hhv. rådighedsservitutter og tilstandsservitutter. Læs mere her

Servituterklæring Dokument der redegør for, hvordan de tinglyste servitutter skal fordeles i forbindelse med gennemførelse af en arealændring. Læs mere her

Servitutredegørelse En gennemgang af de tinglyste servitutter på en ejendom og deres indhold.

SFE Se Samlet Fast Ejendom

Situationsplan. Læs mere her

Skel Den matrikulære grænse mellem to ejendomme. Læs mere her

Skelfastlæggelse. Læs mere her

Skelforretning. Læs mere her

Skøde Begreb der bruges om en ”købsaftale” registreret i tingbogen. Skødet angiver bl.a. køber (ny ejer) af en ejendom.

Servitut som regulerer tilstanden på en ejendom.

Tingbogen indeholder for de enkelte ejendomme oplysninger om ejerforhold, pant og servitutter.

Registrering af dokumenter i tingbogen. Processen foregår digitalt via tinglysningsrettens portal www.tinglysning.dk.

Matrikulær dannelse af en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme. Læs mere her

En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne. Læs mere her

Begrebet anvendes typisk om opdeling af en eksisterende ejerlejlighed i to eller flere lejligheder.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.

Intet indhold tilføjet.