Skip to main content

Persondatapolitik

FORKLARET

Indsamling af personoplysninger

Som led i Landinspektørkontorets sagsbehandling og rådgivning indsamles en række personoplysninger. Oplysningerne modtages normalt enten direkte fra klienten, eller klienten har anmodet andre om at udlevere dem, og har dermed samtykket i, at oplysningerne behandles. Landinspektørkontoret indhenter tillige selv en række personoplysninger fra offentlige registre i forbindelse med sagsbehandlingen, hvis de er nødvendige for gennemførelse af sagen.

Oplysningerne indhentes med baggrund i den lovgivning de praktiserende landinspektører er underlagt – herunder Udstykningsloven, Tinglysningsloven m.fl.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger vi har modtaget på dig. Vores kontaktoplysninger fremgår øverst til højre på denne side.

Formål med behandling af personoplysninger

Behandlingen kan omfatte følgende personoplysninger,

 NAVN
 ADRESSE
 E-MAIL
 TELEFONNUMMER
 CPR-NUMMER, HVIS DET E R VIGTIGT FOR SAGSBEHANDLINGEN

Vi behandler oplysningerne udelukkende til brug for din sag hos os.

Opbevaring af og adgang til personoplysninger

Personoplysninger opbevares fysisk på papir og/eller digitalt i vores it-system.

Alle Landinspektørkontorets medarbejdere kan deltage i sagsbehandling på alle sager, og alle Landinspektørkontorets medarbejdere vil derfor have adgang til personoplysningerne.

Personoplysninger videregives udelukkende, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Oplysningerne kan videregives til:
 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER: Geodatastyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet, SKAT
samt kommuner og regioner.
 PRIVATE AKTØRER: Advokater, ejendomsmæglere, arkitekter, ingeniører og revisorer.
 ØVRIGE INSTITUTIONER: Skifteretten, Tinglysningsretten, kreditforeninger og andre rettighedshavere.

Der overføres ikke oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Sletning af personoplysninger

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i minimum 10 år. CPR-numre slettes dog senest 1 år efter sagens afslutning medmindre de er indeholdt i erklæringer til offentlige myndigheder.

Retten til at trække samtykke tilbage

Et samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte Landinspektørkontoret på de kontaktoplysninger, der fremgår på forrige side. Tilbagetrækning af samtykke, påvirker ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger på baggrund af et tidligere meddelt samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. En tilbagetrækning af et samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, og det betyder at sagsbehandlingen standses. Landinspektørkontoret forbeholder sig retten til at afregne det tidsforbrug, der har været på sagen indtil tidspunktet for tilbagetrækningen

Dine rettigheder i øvrigt

Databeskyttelsesforordningen giver den registrerede en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger.
 RET T I L AT SE OPLYSNINGERR (INSIGTSRET )
Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede samt en række yderligere oplysninger.
 RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)
Den registrerede har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.
 RET T I L SLETNING
I særlige tilfælde har den registrerede har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
 RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING
I visse tilfælde har den registrerede ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen, må databehandleren fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
— RET T I L INDSIGELSE
I visse tilfælde har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af personoplysninger.
— RET T I L AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET )
I visse tilfælde har den registrerede ret til at modtage de registrerede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Landinspektørkontoret behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk