Skip to main content

IBS-attest og projekteringsgrundlag

FASTLÆGGELSE AF RAMMER

Oftest udføres situationsmåling og skelfastlæggelse forud for projektering et af nyt byggeri. Derudover udarbejdes en rapport med gennemgang af tinglyste servitutter (servitutredegørelse) og lokalplaner/kommuneplanrammer og byggelinjer, hvilket sikrer, at rammerne for byggeriet er på plads, inden projekteringen starter.

Dette sikrer mod ubehagelige overraskelser senere i forløbet, som kan forsinke eller måske forhindre det arbejde, der ønskes udført. Fastlæggelse af rammerne for projektering af nyt byggeri sikrer muligheden for at udnytte ejendommen optimalt ved byggeri.

Samtidig sikrer fastlæggelse af rammerne forud for projekteringen, at der kun projekteres byggeri, som er muligt/lovligt at opføre på grunden. Ønskes der opført et byggeri, der ikke holder sig indenfor rammerne, sikres det i stedet, at der fra starten af er klarhed over, hvilke overskridelser der er tale om, og dermed hvilke dispensationer der vil være nødvendige i forbindelse med indhentelse af byggetilladelsen.

Vi er behjælpelige i forbindelse med både IBS-attest og de øvrige opgaver i forbindelse med privat byggeri for kunder i Gilleleje, Helsingør og resten af Nordsjælland samt København og omegn.

PRIVAT BYGGERI

Situations- og koteplan

En situationsplan viser de eksisterende forhold for en bestemt ejendom eller område. Planen vil som regel indeholde information om bygningers placering, belægningsafgrænsninger, terrænforhold (koter), teknik m.m. Omfanget og nøjagtighed af opmålingen og planen fastlægges i tæt samarbejde med bygherre eller dennes rådgivere.

I de fleste byggetilladelser stiller kommunen krav om, at byggeriet afsættes af en landinspektør. Kravet stilles, da landinspektører i forbindelse med afsætning af byggeriet er forpligtet til bl.a. at kontrollere lovligheden af byggeriets placering mm.

PRIVAT BYGGERI

Afsætningsplan – afsætning af bygning / tilbygning

Ved udstedelse af byggetilladelser til opførelse af bygninger og tilbygninger vil der ofte være stillet krav fra kommunens side om, at byggeriet afsættes og attesteres af en landinspektør. Dette gøres for at sikre, at byggeriet placeres lovligt på grunden.

Landinspektøren kontrollerer forud for afsætning af byggeriet, om placeringen af byggeriet er lovlig. Det sker ved, at vi blandt andet kontrollerer:

  • Byggetilladelsen
  • Byggeriets højde
  • Afstand til skel
  • Overholdelse af tinglyste servitutter
  • Overholdelse af byggelinjer og lignende

Afsætningen vil som hovedregel omfatte afsætning af fundamentslinjer på galger til brug ved gravning og støbning. Såfremt bygningen skal placeres i forhold til ejendomsskellet, omfatter bygningsafsætningen ligeledes en skelfastlæggelse, men ikke en skelafsætning. Hvis det ønskes, kan der ligeledes afsættes koter (højder) enten i forhold til eksisterende byggeri, fastlagt niveauplan eller andet.

For at kunne foretage afsætningen skal vi bruge et eksemplar af bygningstegningerne samt en kopi af byggetilladelsen, hvis byggeriet kræver en sådan.

Afsætningsplan og dokumentation

I de fleste byggetilladelser stiller kommunen krav om, at byggeriet afsættes af en landinspektør. Afsætningen af byggeriet omfatter en indledende kontrol af, om byggeriet kan opføres lovligt med den angivne placering og en fysisk afmærkning af byggeriet på grunden til brug for entreprenøren.

Efter afsætningen er udført, foretager vi på kontoret en kontrolberegning af afsætningen for at sikre kvaliteten. Ligeledes udarbejdes og fremsendes en afsætningsplan som dokumentation for afsætningen og lovligheden af byggeriets placering.

IBS -ATTEST

Udstedelse af IBS-attest – Identitets-, Byggelinje- og Servitutattest

Det vil ofte være et krav for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen til nyt byggeri, at der fremsendes en Identitets-, Byggelinje- og Servitutattest (også kaldet IBS-attest) til kommunen, ligesom mange kreditforeninger kræver det i forbindelse med belåning.

En IBS-attest udstedes af landinspektøren, der attesterer, at byggelinjer og såvel offentligretlige som privatretlige servitutter er overholdt. En IBS-attest er således en sikkerhed for, at det opførte byggeris placering og anvendelse er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de privatretlige regler der er gældende for den enkelte ejendom.

Hvad koster en IBS-attest?

Det varierer fra opgave til opgave, hvor meget arbejde der ligger i at udstede en IBS-attest. Derfor varierer vores priser også fra opgave til opgave. Vi vil dog altid forsøge at give dig den bedst mulige pris på din IBS-attest, og du er altid velkommen til at kontakte os for en konkret pris på lige netop din opgave.

Kontakt os og få professionel hjælp

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 49 22 09 86 eller e-mail hels@lspkon.dk, hvis vi skal hjælpe dig i forbindelse med dit private byggeri, eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: