Matrikulære sager

Ejendomsberigtigelse

For at der kan gennemføres en ejendomsberigtigelse skal betingelserne for hævd være opfyldt. Ejendomsberigtigelse skal som den eneste type af matrikulære forandringer ikke godkendes af kommunen. En ejendomsberigtigelse kan kun gennemføres, hvis der er enighed mellem ejerne af de berørte ejendomme om, at ændringen af ejendomsgrænsen skyldes hævd. Alternativt skal der afholdes en skelforretning, for

Sammenlægning

Ved en sammenlægning samles to (eller flere) samlede faste ejendomme til én. For at en sammenlægning kan gennemføres skal ejendommene have samme ejer, og ejendommene skal enten være ubehæftede eller ens behæftet med pant (alternativt kan der gennemføres panthaveropgør, hvor panthaverne anerkender en ny prioritering af panthæftelserne). Sammenlægning af to eller flere ejendomme kræver godkendelse

Arealoverførsel

Ved en arealoverførsel overføres et areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Før en arealoverførsel kan gennemføres, er der en række krav der skal opfyldes. Hvis arealet samtidig overdrages (altså skifter ejer) og arealets værdi overstiger 50.000 kr., skal der tinglyses arealoverførselsskøde. Overstiger værdien ikke 50.000 kr. kan ændringen gennemføres ved tinglysning af

Udstykning

Når en samlet fast ejendom udstykkes, dannes der en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme. En udstykning kan også ske fra flere samlede faste ejendomme til én ny samlet fast ejendom. Udstykning af en ny ejendom kræver godkendelse af sagen hos den kommune ejendommen er beliggende i. Landinspektørkontoret