For at der kan gennemføres en ejendomsberigtigelse skal betingelserne for hævd være opfyldt. Ejendomsberigtigelse skal som den eneste type af matrikulære forandringer ikke godkendes af kommunen.

En ejendomsberigtigelse kan kun gennemføres, hvis der er enighed mellem ejerne af de berørte ejendomme om, at ændringen af ejendomsgrænsen skyldes hævd. Alternativt skal der afholdes en skelforretning, for at skelgrænsen evt. kan ændres som følge af hævd. Se mere under skelforretninger.

Til forskel fra en arealoverførsel skal der ikke tinglyses skøde, ligesom panthaverne heller ikke skal høres. Derimod skal reglerne for hævd være opfyldt, herunder at ejendommene skal have forskellige ejere.