Hvis det ved en skelafsætning er konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering, kan skellet alene fastlægges ved afholdelse af en skelforretning.

En skelforretning skal afholdes af en landinspektør som ikke tidligere har været involveret i fastlæggelse af skel omkring de pågældende ejendomme, ellers anses landinspektøren for at være inhabil.

En skelforretning gennemføres ved en åstedsforretning, hvor parterne og evt. rådgivere får mulighed for at udtale sig. Der kan ligeledes medbringes vidner (fx tidligere ejere), der ligeledes kan give deres egen opfattelse af ejendomsgrænsens rette beliggenhed. Herefter vil landinspektøren forsøge at opnå et rimeligt forlig parterne imellem, og er dette ikke en mulighed, vil landinspektøren afsige en kendelse om skellets placering. Landinspektøren træffer således ved en skelforretning en endelig afgørelse om skellets gældende placering, og om hvorvidt skellet er ændret som følge af hævd. Tvister om skellet kan først indbringes for domstolene, når der har været afholdt en skelforretning.

Er det nødvendigt for dig med skelforretning, vil udgifterne som oftest være dækket af den retshjælpsforsikring, der som regel er en del af en almindelig husstandsforsikring.