Easy Testimonials

Ejendomsberigtigelse

For at der kan gennemføres en ejendomsberigtigelse skal betingelserne for hævd være opfyldt. Ejendomsberigtigelse skal som den eneste type af matrikulære forandringer ikke godkendes af kommunen. En ejendomsberigtigelse kan kun gennemføres, hvis der er enighed mellem ejerne af de berørte ejendomme om, at ændringen af ejendomsgrænsen skyldes hævd. Alternativt skal der afholdes en skelforretning, for

Sammenlægning

Ved en sammenlægning samles to (eller flere) samlede faste ejendomme til én. For at en sammenlægning kan gennemføres skal ejendommene have samme ejer, og ejendommene skal enten være ubehæftede eller ens behæftet med pant (alternativt kan der gennemføres panthaveropgør, hvor panthaverne anerkender en ny prioritering af panthæftelserne). Sammenlægning af to eller flere ejendomme kræver godkendelse

Arealoverførsel

Ved en arealoverførsel overføres et areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Før en arealoverførsel kan gennemføres, er der en række krav der skal opfyldes. Hvis arealet samtidig overdrages (altså skifter ejer) og arealets værdi overstiger 50.000 kr., skal der tinglyses arealoverførselsskøde. Overstiger værdien ikke 50.000 kr. kan ændringen gennemføres ved tinglysning af

Udstykning

Når en samlet fast ejendom udstykkes, dannes der en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme. En udstykning kan også ske fra flere samlede faste ejendomme til én ny samlet fast ejendom. Udstykning af en ny ejendom kræver godkendelse af sagen hos den kommune ejendommen er beliggende i. Landinspektørkontoret

Ideelle anparter

Kan en ejendom ikke opdeles i ejerlejligheder, kan den i visse tilfælde i stedet opdeles i ideelle anparter. Mulighederne for opdeling i ideelle anparter er dog begrænsede, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os omkring denne mulighed. Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder ’normalvedtægten’, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ejerforeningsvedtægter

En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne, der bl.a. kan fastsætte bestemmelser om foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse og revision, anvendelse af ejendommens fællesarealer, udgiftsfordeling og generalforsamling. Ejerforeningsvedtægten tinglyses på samtlige ejerlejligheder, og den enkelte ejer er således forpligtet til at efterleve denne. Vedtægter tinglyses som regel ligeledes pantstiftende, som sikkerhed for betalingen af fællesudgifter. Landinspektørkontoret anbefaler,

Oprettelse og ændring af ejerlejligheder

Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder. Oprettelsen af en ejerlejlighedsejendom omfatter en fysisk opmåling af de enkelte lejligheders størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort for hver enkelt lejlighed samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet.

E-rids og GML

Et e-rids er et kortbilag, der med matrikelkortet som grundlag viser den fysiske udstrækning af indholdet i en servitut. Tinglysningsretten stiller oftest krav om, at der skal tinglyses et e-rids sammen med en servitut. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformning og indholdet af et rids. GML er et digitalt filformat som anvendes til stedfæstelse. En GML-fil

Servitutgennemgang

På alle ejendomme kan der tinglyses servitutter som stifter rettigheder over ejendommen for anden mand eller regulerer og begrænser forhold på ejendommen. Antallet af tinglyste servitutter og deres indhold varierer meget fra ejendom til ejendom -ligesom alderen på servitutterne kan variere meget. Ofte kan det være svært at tyde, hvad de enkelte servitutter nøjagtigt bestemmer,

Bygningsblade

For at kunne optage et lån i en bygning på lejet grund, skal der oprettes et bygningsblad i tingbogen. Kolonihavehuse er ofte en bygning på lejet grund, dvs. at man ejer selve bygningen og lejer grundarealet af haveforeningen, og dermed får ret til at placeret et hus på grunden. For at oprette et bygningsblad skal